Privacystatement

Contactgegevens:

www.aerolux.nl Kampenstraat 12 7575 EK Oldenzaal 0541-585050
Stefanie Lie is de Functionaris Gegevensbescherming van Aerolux B.V. Hij/zij is te bereiken via s.lie@aerolux.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Aerolux B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de
persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@aerolux.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Aerolux B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Aerolux B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Aerolux B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Aerolux B.V.) tussen zit. Aerolux B.V. gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Aerolux B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Aerolux B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Aerolux B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Aerolux B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek totintrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@aerolux.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Aerolux B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Aerolux B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@aerolux.nl

Sharing personal data with third parties

Aerolux B.V. provides only to third parties and only if this is necessary for the execution of our agreement with
you or to comply with a legal obligation.

Cookies, or similar techniques, that we use

Aerolux B.V. uses only technical and functional cookies. And analytical cookies that do not infringe your privacy.
A cookie is a small text file that is stored on your computer, tablet or smartphone when you first visit this
website. The cookies we use are necessary for the technical operation of the website and your ease of use.
They ensure that the website works properly and remember, for example, your preferences. We can also
optimize our website with this. You can opt out of cookies by setting your internet browser so that it does not
store cookies anymore. In addition, you can also delete all information previously saved via the settings of your
browser.

View, modify or delete data

You have the right to view, correct or delete your personal data. In addition, you have the right to withdraw
your consent to the data processing or to object to the processing of your personal data by Aerolux B.V. and
you have the right to data portability. This means that you can submit a request to us for the personal data we
hold from you in a computer file to you or one

another organization you have mentioned. You can send a request for access, correction, deletion, data
transfer of your personal data or request for cancellation of your consent or objection to the processing of your
personal data to info@aerolux.nl. To ensure that the request for access has been made by you, we ask you to
send a copy of your ID with the request. Make your passport photo, MRZ (machine readable zone, the strip
with numbers at the bottom of the passport), passport number and citizen service number (BSN) black in this
copy. This is to protect your privacy. We respond as quickly as possible, but within four weeks, at your request.
Aerolux B.V. Please also point out that you have the opportunity to file a complaint with the national
supervisory authority, the Dutch Data Protection Authority. This can be done via the following link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

How we protect personal data

Aerolux B.V. take the protection of your data seriously and take appropriate measures to prevent misuse, loss,
unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized modification. If you have the impression that your
data is not secure or that there are indications of abuse, please contact our customer service or via
info@aerolux.nl